Projecten

Bomensnoei bij Spoorwegmuseum

Signa terra heeft de bomen op de erfgrens van het Spoorwegmuseum gesnoeid. De bomen namen teveel licht en zicht weg bij de aangrenzende tuinen, waardoor snoei noodzakelijk was.

Klipperwerf en Sloepenwal hebben nieuwe speeltuinen

Voor de gemeente Leiden heeft Signa Terra twee speeltuin opnieuw ingericht. Het ging om de Klipperwerf en Sloepenwal. De speeltuinen kenmerkten zich door een gesloten karakter waardoor er nog wel eens hangjongeren aanwezig waren. Zowel het  ontwerp als de uitvoering zijn door Signa Terra verzorgd. 

Werkwijze

Signa Terra heeft zowel de wensen van de gemeente als van de buurtbewoners geïnventariseerd door o.a. een bewonersavond te organiseren en heeft op basis daar van een ontwerp gemaakt. De belangrijkste wensen waren:

  • Meer groen/gras toepassen
  • Groot speelhuis en klimrek inclusief loopbrug
  • Liever geen gesloten huisje i.v.m. hangjongeren
  • Balanstoestellen toepassen
  • Toestellen ook veilig voor kinderen van 0-4 jaar
  • Geen asfalt

Nadat de gemeente akkoord was met het conceptontwerp, zijn de concepten op een tweede bewonersavond gepresenteerd.  Men kon eventuele op- of aanmerkingen geven op het ontwerp. Beide ontwerpen kenmerken zich door organische vormen en speeltoestellen voor alle leeftijden. Daarna is het definitieve ontwerp bij de Toets- en Adviescommissie Openbare Ruimte gepresenteerd.

Ontwerp

Bij de speeltuinen is er in het open gebied een rustige vloeiende lijn ingebracht die een scheiding maakt tussen het voet- en fietsverkeer en het speelgebied. Er ontstaat een logische ontsluiting. Tevens zorgt de haag voor veiligheid en duidelijkheid in bestemming. De bestaande groene buffer is aangepast en gebruikt om een zachte overgang te maken richting het speelgebied. In combinatie met de haag lijkt het of het gebied verdiept is aangelegd en geeft de kinderen  daarmee een veilig gevoel. Toegepaste beplanting heeft de sfeer duidelijk verbeterd waarbij kleur en geur een extra dimensie vormen voor de kinderen.

 

AanlegWP_20160518_14_10_34_Pro

Niet alleen bij de voorbereidingen maar ook bij de uitvoering van de speeltuinen is de buurt geïnformeerd over de voortgang van de aanleg. Signa Terra stond ook altijd open voor vragen en die werden altijd beantwoord. Ook de wijkvereniging Merenwijk schreef er over op hun website.

Opening

Op 26 mei jl. zijn de speeltuinen geopend waar veel bewoners en hun kinderen aanwezig waren.

 

Fotografie hoofdvisual Buro JP

Signa doet onderhoud Burchtheuvel, Leiden

De imposante burchtheuvel van de Burcht van Leiden heeft sinds kort de status van archeologisch rijksmonument gekregen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het aanwijzingsbesluit namens de minister van OCW op 17 februari naar de gemeente Leiden gestuurd. De Burcht zelf was al sinds 1968 een gebouwd rijksmonument.

Onderhoud door Signa Terra

Signa Terra onderhoudt het gras op de Burchtheuvel. Het gras ligt op een steil talud dat handmatig gemaaid dient te worden i.v.m. de steilte en het feit dat de grasmat niet te bereiken is omdat de toegang via een trap of een heel smal paadje is. Het betreft Klassiek Groen en daarom maait Signa Terra wekelijks de grasmat (30 keer per jaar). Hierdoor ontstaat er een mooie dichte stevige grasmat.

Over de Burcht

De burcht is in 2015 gerenoveerd. Daarna moest ook het omliggende talud van de burchtheuvel hersteld worden. Hiervoor heeft Signa Terra de opdracht WP_20150520_001gekregen dit uit te voeren. De grasmat en de grond in het talud was deels versleten en weggespoeld. Signa Terra heeft daar 30 m³ grond op gelegd en 160 m² graszoden aangebracht. De uitdaging voor Signa Terra was naast het steile talud, de lastige bereikbaarheid voor de machines van het talud. De benodigde grond is daarom niet los aangeleverd maar in zakken. Deze zakken zijn met een ladderlift omhoog gebracht, waarna de grond handmatig is verdeeld en uitgevlakt. Om uitspoeling van de grond tegen te gaan, zijn in het talud houten richels gemaakt waar de grond op kan rusten.

Burchtheuvel

Middenin het stadscentrum van Leiden, waar de Oude en Nieuwe Rijn samenkomen, ligt de markante Burcht van Leiden. Boven op een twaalf meter hoge heuvel staat een ringmuur met een doorsnede van ongeveer 35 meter. Het ronde bouwwerk dateert uit de tweede helft van de 13e eeuw en is mogelijk in opdracht van Floris V (1256 – 1299) gebouwd.

De heuvel waar de burcht op staat is nog veel ouder. Dat blijkt uit opgegraven houtconstructies uit het eind van de 9e en begin van de 10e eeuw. De burchtheuvel – ook wel motte genoemd –  is opgeworpen met zoden en klei. De heuvel is in een aantal fasen opgehoogd. Omstreeks 1150 is de huidige omvang en hoogte bereikt. Aan de oostzijde was de burchtheuvel omsloten door een gracht die de Oude Rijn met de Nieuwe Rijn verbond.

De ringmuur is sinds 1968 een gebouwd rijksmonument. Met de aanwijzing als archeologisch rijksmonument heeft ook de burchtheuvel, met daarin veel sporen uit de middeleeuwse geschiedenis van Holland, een beschermde status gekregen.

Mottekasteel

De Burcht van Leiden is een van de best bewaarde voorbeelden van een mottekasteel. Mogelijke bouwheren zijn de graaf van Holland of de bisschop van Utrecht. Tot in de twaalfde eeuw betwistten zij elkaar de zeggenschap over dit gebied. Vanaf 1206 viel de Burcht definitief in handen van de graaf van Holland. De Burcht is door zijn strategische ligging van militair belang geweest. Uit schriftelijke bronnen is bekend dat de Burcht in het begin van de 13e eeuw belegerd is geweest en daarbij zwaar beschadigd raakte. Aangenomen wordt dat de huidige Burcht een directe voorganger heeft gehad. Over de vorm, afmeting en constructiewijze van deze voorganger is weinig bekend.

In de 14e eeuw verloor de Burcht zijn militaire betekenis. In 1651 kocht de stad Leiden het complex van de laatste burggraaf. Vanaf die tijd is de Burcht in gebruik als recreatieplek voor de stadsbewoners.

Aanplant Gemeentewerf Leiden

Signa Terra zorgde voor de gemeente Leiden de aanplant van 13 Leilindes en plantvakken met struikbeplanting en groene Hedera schermen. Doel was om de werf aan te kleden en tegelijkertijd het aangrenzende bedrijventerrein aan het zicht te onttrekken. Hierdoor kijken de bewoners aan de andere zijde van het water niet meer direct op de containers en vrachtwagens die daar staan geparkeerd.

Drie nieuwe speeltuinen voor Blaricum

Signa Terra heeft drie speeltuinen aangelegd in Blaricum. Deze zijn 20 april jl officieel geopend door wethouder mevr. L. Boersen-de Jong van de gemeente Blaricum. Dit heeft zij samen gedaan met Thomas Hendriks (hoofdredacteur Quest).  De drie speellocaties zijn De Opzetter, De Stam/Stobbe en De Schans.

Samen

Schoolkinderen en omwonenden waren uitgenodigd om te komen spelen met de interactieve spelpilaren. De speelplekken zijn ontworpen in samenspraak met de bewoners. Zij konden nu zelf komen kijken hoe het was uitgevoerd.

Idee

Het idee achter de spelpilaren is dat een kind van nature actief is en graag wil bewegen. Speelplezier staat centraal tijdens het spelen met de pilaren maar kinderen leren spelenderwijs tegelijkertijd ongemerkt rekenen en vaardigheden zoals samenwerken.

Spelpilaren

Memo bestaat uit 7 spelpilaren op een ronde speelvloer. De bediening van de Memo-spelpilaren is vergelijkbaar met de bediening van een smartphone of tablet. Door het scherm aan te raken en door over het scherm te vegen (‘swipen’) worden er spellen gespeeld. De speelvloer maakt de spelpilaren tot een eenheid, visualiseert de renroutes en prikkelt de fantasie van kinderen om nieuwe spelregels te verzinnen.

 

Inrichting buitenruimte bedrijfsterrein Deil

Rond een bedrijfspand in Deil heeft Signa Terra de buitenruimte opgeschoond en opnieuw aangelegd. Het werk betreft rooiwerkzaamheden, snoeien en plantwerkzaamheden. Er is onder andere 2000 m2 nieuw straatwerk gelegd en ook een gedeelte herbestrating. Het nieuwe straatwerk is machinaal uitgevoerd.

De Hofhouding (tuinontwerp- en adviesburo) heeft het beplantingsplan gemaakt dat door Signa Terra is uitgevoerd. De beplanting werd geleverd door BPC ( Betuws plantencentrum). Het ging  om onder andere de Liquidambar styraciflua en de Taxus.

Achterstallig onderhoud Nedereindse Plas in IJsselstein

De Nedereindse Plas is een recreatiegebied in de provincie Utrecht, aan de westzijde van de A2. De plas is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A2 en de woningbouw. De plassen zijn, vanwege de aanwezigheid van bouw- en sloopafval, niet geschikt voor zwemrecreatie. Ook de groenvoorzieningen op het terrein waren al geruime tijd niet meer onderhouden.  

Achterstallig onderhoud
Signa Terra gaat een groot deel van het achterstallig onderhoud op het recreatieterrein wegwerken en de omgeving veiliger en overzichtelijker maken. Het werk bevat onder andere het snoeien van laanbomen en hakhout, rooien van bossages en bomen, het verwijderen van stobben en het inzaaien van gerooide beplantingsvakken.

Toekomst: sanering en herinrichting
De komende jaren vindt een sanering van de het recreatiegebied plaats. Na de afwerking van de onderwatertaluds wordt beoordeeld of de Nedereindse Plas alsnog geschikt gemaakt kan worden voor waterrecreatie. Als dat zo is, is een totale herinrichting van het gebied noodzakelijk.

Opschonen natuurvriendelijke oevers Noordzeekanaal

– Signa Terra is eind 2015 gestart met een grote opschoonronde van de natuurvriendelijke oevers ‘Zuiderpolder en Spaarnwoudepolder’ aan het Noordzeekanaal. Deze opdracht komt via Van Doorn Geldermalsen. Wie denkt aan het Noordzeekanaal, denkt vast niet direct aan de natuur. Toch herbergt deze belangrijke verbinding naar de haven en binnenland een bijzondere en diverse levensgemeenschap, die gebonden is aan het brakke water op het kanaal. Ten westen van veerpont Buitenhuizen zijn aan weerszijden van het kanaal natuurvriendelijke oevers aangelegd.

De oevers waren verschillende jaren achtereen niet onderhouden. Het resultaat was dat de wandelpaden nauwelijks gebruikt konden worden en de vogel-kijk-schermen niet meer toegankelijk waren. Door de opschoning kan er weer optimaal ruimte geboden worden aan de natuur.

Signa Terra heeft allereerst een aantal aanwezige eilanden vrij gemaakt van begroeiing. Daarnaast zijn al de wild opgekomen bomen, struiken en bramen verwijderd. Ook is er een aantal natte rietvelden gemaaid. Tevens heeft Signa Terra een reconstructie uitgevoerd van broedplaatsen voor ijsvogels en oeverzwaluwen. De diverse (vogel)uitkijkpunten binnen de natuurvriendelijke oevers werden voorzien van vernieuwde publieksborden met informatie over de flora en fauna binnen dit gebied.

Wijkonderhoud in Amstelveen

Het werk bestaat uit Onderhoud Groenvoorziening & Straatreiniging. Dit houdt in dat we o.a. beplantingsvakken onkruid vrij gaan maken, hagen knippen, gazons maaien en grasvelden ontdoen van vuil. Daarnaast gaat Signa Terra selectief onkruid bestrijden op elementenverhardingen zoals voet- en fietspaden, alle rijwegen van klinkerverharding, alle goten langs asfaltverharding en ook schoolpleinen. De werkzaamheden zijn gepland in de periode: 1 januari 2016 – 31 december 2018.

Inhaalslag stroomlijn Goilberdingerwaard

Signa Terra heeft in opdracht van de Stichting Het Geldersch Landschap ongewenste vegetatie in de Baarsenwaard en Goilberdingerwaard verwijderd. Dit werk valt binnen het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat: Teveel struiken en bomen in de uiterwaarden kunnen de doorstroming van rivierwater naar zee belemmeren. Dit vormt een bedreiging voor de mensen die langs de rivieren wonen, werken en recreëren. Daarom neemt Rijkswaterstaat samen met partners diverse maatregelen. Eén daarvan is het zorgvuldig beheer van begroeiing in de uiterwaarden.

Het werk vond plaats in de Goilberingerwaard dat gelegen is in de gemeente Culemborg aan de zuidoever van de Lek. Het gebied bestaat uit een afwisseling van open water, moeras, vochtig grasland, natuurlijke rivieroevers en struweel. Het gebied is een uiterwaard net natuurwaarden en is dus per definitie kwetsbaar. Signa Terra moet dan ook zijn materieel en uitvoeringswijze hierop aanpassen. Het werk vangt aan in het najaar van 2015.

Woensdag 2 september 2015  startte Signa Terra met de werkzaamheden in de uiterwaarden bij Culemborg. Voorafgaande aan de werkzaamheden is een informatiebijeenkomst georganiseerd om uit te leggen hoe Signa Terra het werk gaat aanpakken. Een aantal jaren gelden is namelijk vrij roekzichtloos te werk gegaan. Maarten van Rijswijk  (uitvoerder), Christian van Gelderen (voorman), Laura Kleinsman (werkvoorbereider) en Fons van Rijckevorsel van Kessel (bedrijfsleider) waren aanwezig namens Signa Terra. Omroep Gelderland heeft hier opnames van gemaakt. Kijk hier voor de beelden. Voor de maatregelenkaart, klik hier.